Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

Đại hội cổ đông lần thứ nhất năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại TP.HCM.

1

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe đại diện Công ty thông qua các tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình gồm: phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn Công ty Kiểm toán tài chính năm 2017, phê duyệt chi trả cổ tức 9 tháng cuối năm 2017,…

Báo cáo trước Đại hội, ông Nguyễn Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2017 của HĐQT, Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông. Công ty có vốn điều lệ là 80 tỷ đồng và 325 CBCNV.

2

Tuy mới thành lập nhưng CC1-MEKONG được thừa hưởng các trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực của chi nhánh Tổng Công ty có thâm niên hoạt động gần 30 năm tại thị trường TP.HCM và miền Đông Nam bộ với sản phẩm chủ yếu là bê tông thương phẩm. Do vậy khi hoạt động theo Luật doanh nghiệp, CC1-MEKONG sẽ phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín, củng cố bổ sung nguồn nhân lực và cạnh tranh thị trường với phương châm: “Thực hiện nhất quán các chủ trương với mục đích lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, xây dựng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phải luôn là một tập thể đoàn kết, phối hợp điều hành, hoạt động nhịp nhàng, chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông lần thứ nhất CC1-MEKONG đã xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng bê tông đạt 575.000 m3, doanh thu đạt trên 651 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 67,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 13,3 triệu đồng/người/tháng và dự kiến chi trả cổ tức trong 9 tháng năm 2017 (năm đầu tiên cổ phần hóa) là 9%.

Đại hội lần thứ nhất CC1-MEKONG đã nhất trí bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị, 3 thành viên Ban kiểm soát. Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; ông Trương Xuân Thương làm trưởng Ban Kiểm soát.

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Related