Close

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

NEWS

CC1 – MEKONG BUSINESS IN A NEW NORMAL STATUS

Nhật ký tháng 10/2021 /Business diary on Oct 2021

Cung cấp bê tông thương phẩm tại công trình MetrolPole – Cầu Thủ Thiêm 2 / Supplying commercial concrete at MetrolPole project – Thu Thiem bridge 2
Thi công bảo vệ bờ khu B2 thuộc Dự án Aqua Riverside City / Construction of shore protection area B2 of Aqua Riverside City project
Thi công cầu Phượng Hoàng 2 thuộc Dự án Aqua Riverside City / Construction of Phuong Hoang 2 bridge of Aqua Riverside City project