Close

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

NEWS

CC1 – MEKONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT, THI CÔNG KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ”

CC1 – MEKONG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT, THI CÔNG KHI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ”/CC1 – MEKONG STRENGTHENS PRODUCTION AND CONSTRUCTION WORKING WHEN DEPLOYS THE THREE-ON-SITE METHOD

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG /CONCRETE PRODUCTION ACTIVITIES
Long An (1)Đúc dầm cầu T33 ngược cho Dự án Aqua Riverside City /Inverted T-Beam 33M for Aqua Riverside City Project

CÔNG TÁC THI CÔNG TẠI CÁC DỰ ÁN /CONSTRUCTION WORK AT PROJECTS

3 tai cho aqua city (2)Gia công lồng thép cọc khoan nhồi tại Dự án Aqua Riverside City
Processing of steel cages bored piles at Aqua Riverside City Project
3 tai cho nhiet dien song hau (1)Thi công rãnh neo bãi thải xỉ và San lấp tại Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 – Tỉnh Hậu Giang
Construction of slag dumping anchorage at Song Hau 1 Thermal Power Project – Hau Giang Province

                  CC1 – MEKONG thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa chống dịch, vừa duy trì SXKD để đảm bảo việc làm và thu nhập tốt nhất có thể cho người lao động/CC1 – MEKONG implement “dual duty”: both fight the epidemic and maintain production and business to ensure the best possible jobs and income for employees.