Đóng

CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 - JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

 Mekong No.1 Construction Investment Joint Stock Company

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỒ SƠ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU  LỆ BẰNG VĂN BẢN NGÀY 20/06/2020(Xem,File1,File2)
THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN(Xem)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN(Xem)
HỒ SƠ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NGÀY 27/04/2020(Xem)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Related